Greyforge Tabletop Supply


Matt Cooper

Da Darkstone Bois (1980)

Auxillary Objectives: Marked for Death and Assassinate
Allegiance: BIG WAAAGH!

Leaders (960):

Cutta Dark'Grabba (Megaboss on Maw-Krusha, 460)

- General: Ironclad

- Mount trait: Weird 'Un 

- Weapons: Boss Choppa and Rip-toof fist

- Artefact: Armour of Gork

Gar'Hans (Warchanter, 110)

- Warbeat: Get 'Em Beat

Zokfran (Warchanter, 110)

- Warbeat: Fixin' Beat

Sul'Ver (Weirdnob Shaman, 120)

- Spell: Da Great Big Hand of Gork

Far'Drak (Wurrgog Prophet, 160)

- Artefact: Mork's Boney Bitz

- Spell: Gorkamorka's War Cry

Battleline (690):

Fight Chanta' Lads (20 x 'Ardboys, 400)

- Loadout: 8 Shields, 4 x Drummers, 4 x Banner bearers

Dark'Grabba's Forge Guards (5 x Brutes, 130)

- Loadout: 1 x Boss Choppa, 3 x Paired Brute Choppas, 1 x Gore-choppa

Mac'Dar's Beasty Bois (3 x Gore-gruntas, 160)

- Loadout: 3 Jagged Gore-hackas

Other (170):

Fire Stokas (Ironskull'z Boyz, 80)
Da Smiffs (Morgok's Crushas, 90)

Battalion (160):

Metal Mob (Ironfist, 160, Contains all Battleline units, Gore-Grunta boss as big boss)


Ben RamsdaleBen Ramsdale

Auxillary objectives are Invader and The Bait


Benjamin Cooke

Auxiliary Objectives: Grudge, Pillage 


Jordan Rees